Saxon Switzerland National Park

900

Saxon Switzerland National Park

อุทยานแห่งชาติแซกซอนสวิตเซอร์แลนด์ เป็นอุทยานแห่งชาติในประเทศเยอรมัน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 93.5 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นหน้าผาหินที่มีรอยแตกแยกออก นอกจากนี้ยังมีป่าไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย

แผนที่ Saxon Switzerland National Park ประเทศเยอรมัน

สนใจท่องเที่ยวเยอรมัน คลิกที่นี่

Share on social networks