Red Square จัตุรัสแดง

504

Red Square จัตุรัสแดง

Red Square จัตุรัสแดง เป็นพื้นที่ลานกว้างรูปทรงจตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมทางจิตใจของชาวรัสเซีย มีกิจกรรมต่างๆจัดขึ้นที่บริเวณนี้มากมาย ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และยังใช้ในการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน ฯลฯ บริเวณโดยรอบจัตุรัสแดงยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนินซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของประเทศรัสเซีย

แผนที่ Red Square ประเทศรัสเซีย

สนใจท่องเที่ยวรัสเซีย คลิกที่นี่

Share on social networks