เจดีย์ไจปุ่น (ประเทศพม่า)

589

เจดีย์ไจปุ่น (ประเทศพม่า)

เจดีย์ไจปุ่น เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 500 ปี ตั้งอยู่ในเมืองพะโค ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 120 กิโลเมตรมีจุดเด่นสำคัญคือการสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ โดยแต่ละองค์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ซึ่งแสดงถึงพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ในพุทธวงศ์ และยังเป็นตัวแทนของพระราชธิดาทั้ง 4 องค์ของกษัตริย์มอญที่อุทิศตนให้กับพุทธศาสนา และเป็นผู้ร่วมกันสร้างเจดีย์ไจปุ่นขึ้นมา

สนใจท่องเที่ยวพม่า คลิกที่นี่

Share on social networks