หลุมฝังพระบรมศพของจักรพรรดิหุมายูง (Humayun’s Tomb)

757

หลุมฝังพระบรมศพของจักรพรรดิหุมายูง (Humayun’s Tomb)

หลุมฝังพระบรมศพของจักรพรรดิหุมายูง เป็นสุสานหลวงที่บรรจุพระบรมศพของจักรพรรดิหุมายูง แห่งจักรวรรดิโมกุล โดยผู้กำกับดูแลการก่อสร้างได้แก่พระมเหสีพระองค์แรกของพระองค์ สร้างในระหว่างปีค.ศ. 1569 – ค.ศ. 1570  ซึ่งจัดว่าเป็นสุสานและสวนแห่งแรกบนอนุทวีปอินเดีย สถานที่แห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งแรกที่ใช้หินทรายสีแดงเป็นวัตถุดิบหลักในการก่อสร้าง สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

แผนที่ หลุมฝังพระบรมศพของจักรพรรดิหุมายูง (Humayun’s Tomb) ประเทศอินเดีย

สนใจท่องเที่ยวอินเดีย คลิกที่นี่
Share on social networks