พระราชวังทังลอง (ประเทศเวียดนาม)

839

พระราชวังทังลอง (ประเทศเวียดนาม)

พระราชวังทังลอง ประเทศเวียดนาม เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 โดยราชวงศ์ลี้ แสดงอิสรภาพที่มีต่อชาวจีนของชาวดั่ยเหวียต พระราชวังนี้เป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองและการศาสนามากว่า 13 ศตวรรษต่อเนื่องโดยตลอด โดย ปอมปราการหลวงทังล็องได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 34 เมื่อปี พ.ศ. 2553

สนใจท่องเที่ยวเวียดนาม คลิกที่นี่

Share on social networks