พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (ประเทศกัมพูชา)

1051

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (ประเทศกัมพูชา)

 พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล ตั้งอยู่กลางกรุงพนมเปญ เป็นพระราชวังเก่าแก่ของพระมหากษัตริย์กัมพูชา สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ในปี ค.ศ. 1866 ปัจจุบันเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ตัวพระราชวังมีการออกแบบในแบบสถาปัตยกรรมเขมร ผสมผสานกับศิลปะแบบฝรั่งเศสเล็กน้อย

สนใจท่องเที่ยวกัมพูชา คลิกที่นี่

Share on social networks